AUDITAX, s.r.o.
AUDITAX, s.r.o.
AUDITAX, s.r.o.

Služby

Naši audítori a daňoví poradcovia poskytujú klientom nasledovné služby:

Audít

 • Štatutárny audít účtovnej závierky a účtovníctva, finančnej a majetkovej situácie spoločnosti
 • Priebežné overovanie účtovníctva (mesačné, štvrťročné)
 • Interný audít
 • Spracovanie alebo overenie konsolidovanej účtovnej závierky

Poradenstvo

 • Finančný due diligence
 • Účtovné poradenstvo
 • Strategické poradenstvo
 • Ekonomické organizačné smernice (o oceňovaní, odpisový plán, normy prirodzených úbytkov, účtovné rozvrhy atd'.)
 • Obchodné a daňové právo prostredníctvom advokátov a daňových poradcov Revízna a kontrolná činnosť
 • Komplexné ročné revízie hospodárenia
 • Kontroly vybraných činností podľa individuálnych požiadaviek

Účelové vedenia účtovníctva, vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva zabezpečuje kompletné vedenie vrátane výpočtu daní pre zaúčtovanie do účtovnej závierky a vyp poznámok a prípravy vstupov do výročnej správy alebo vedenie spracovanie len vybranej etapy alebo časti podľa potrieb zákazníka.


Dane

Prostredníctvom svojich daňových poradcov radí vo všetkých druhoch daní, asistuje pri zostavení daňových priznaní, optimalizuje daňové plány a poskytuje ostatné služby podľa potrieb zákazníka.