AUDITAX, s.r.o.
AUDITAX, s.r.o.
AUDITAX, s.r.o.

Partneri


Marta Dobranská

audítor, danovy poradca

FotoJe absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava. V roku 1982 získala titul doktor práv na UK Bratislava. Už počas štúdia pracovala na rôznych ekonomických pozíciách vo výrobných a obchodných spoločnostiach, vrátane zahraničného obchodu, v ktorých pokračovala aj po ukončení štúdia. V roku 1993 získala licenciu daňového poradcu a v r. 1995 licenciu audítora. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov i Slovenskej komory audítorov. V spoločnosti Auditax, s.r.o. vykonáva činnosť zodpovedného audítora, koordinuje pracovnú skupinu vybraných zákaziek. Ako nezávislý daňový poradca poskytuje komplexné daňové poradenstvo pre slovenské i medzinárodné firmy pôsobiace v rôznych oblastiach obchodu, výroby a služieb, v tom i teplárenských spoločností, ktorým poskytuje dlhodobo svoje profesné služby.

Anna Valentová

audítor

FotoJe absolventkou národohospodárskej fakulty Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Pracovala vo vedúcich ekonomických funkciách v rôznych typoch organizácií výrobných a obchodných organizácií (rozpočtová, príspevková, hospodárska). Riadila úseky účtovníctva, rozpočtovníctva, cien a kalkulácií, správy majetku, výkazníctva. Vo svojich aktivitách sa špecializovala na finančníctvo a cenotvorbu teplárenských spoločností. Činnosť audítora vykonáva v spoločnosti Auditax, s. r.o. už od roku 1995, kde využíva získané skúsenosti pri zákazkách klientov pôsobiacich v oblasti výroby tepla. Je špecialistkou v odbore účtovníctva, kalkulácie a ceny tepla a finančných analýz.

Kamila Lukačovičová

daňový poradca

FotoPo absolvovaní štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave pracovala na finančných oddeleniach výrobných a obchodných spoločností. Počas trinástich rokov, kedy pracuje ako nezávislý daňový poradca, pracovala aj pre Price Waterhouse Tax, k.s. Je špecialistkou na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty, poskytuje poradenstvo pre veľké slovenské a medzinárodné firmy z rôznych oblastí obchodu a priemyslu. Má tiež skúseností s vypracovaním daňových priznaní pre fyzické osoby. Poskytuje finančné rady pri strategických rozhodnutiach, daňové poradenstvo pri zlučovaní a predaji podnikov. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov, asistentkou audítora a absolventkou špecializačných štúdií a to, oceňovania majetku podnikov a obchodného práva pre daňových poradcov. Je členkou medzinárodnej asociácie IFA. Zúčastnila sa stáží zameraných na dane a financie v Japonsku, USA a na Cypre.